بازی با کلمات
47 بازدید
محل ارائه: مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت کارشناس و طراح
زبان : فارسی
شامل 52 برنامه اماده بازی با کلمات قرانی و 20 تراک تصویری زنده انیمیشن